Stavební dozor

Stavební dozor (technický dozor investora) má povinnost dohlédnout na zajištění stavby dle projektové dokumentace a platných předpisů a norem. Dozor odpovídá spolu se stavebníkem za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a za dodržování jiných technických předpisů. Dozor na stavbě dohlíží na provedení prací v dostatečné kvalitě.

Povinnosti stavebního dozoru během výstavby

  • způsob a postup provádění stavby
  • bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi
  • použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí
  • účastní se a řídí kontrolní dny
  • provádí poradenství v průběhu stavby se stavebníkem
  • odstranění ekonomických problémů
  • nežádoucí závady při provádění stavby
  • vedení stavebního deníku
  • shromažďuje doklady a zkoušky potřebné ke kolaudaci stavby

Stavební dozor u staveb svépomocí

Nabízíme stavební dozor pro stavebníky, kteří provádí stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovacích prací dle stavebního zákona 183/2006 Sb. 

Stavba realizována stavební firmou

V případě že je stavba realizována naší stavební stavební firmou Stavby Hummel s.r.o. , je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí - fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovných inženýrů ve výstavbě.

Nabízíme stavební dozor od začátku do konce výstavbového procesu.